ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Systematiek van de filosofie

De bouwstenen van een wereldbeeld

Docent: Jan Flameling met verschillende gastdocenten.

Basisopleiding systematiek van de filosofie‘De wereld is ALLES wat het geval is,’ is de korte samenvatting die Wittgenstein gaf van het object van de filosofie. Filosofie is niet moeilijk, de wereld is gewoon erg groot. Een manier om er greep op te krijgen is stap voor stap, systematisch door te denken tot je weet wat er te weten valt.

Systematische reflectie op de eigen levenservaring geeft inzicht in je eigen gaven en blinde vlekken. Ervaringen van anderen – bevlogen tijdgenoten en eminente figuren uit het verleden - zijn bouwstenen voor een ruimdenkend beeld van onszelf en de stand van zaken in de wereld.

In de Basisopleiding Systematiek van de filosofie wordt het denken over de wereld uiteengezet in onderdelen, minutieus onderzocht en uiteindelijk weer samengevoegd tot een adequate kijk op het leven dat wij leven, de kennis die wij koesteren, en tot de mensen die wij zijn.

1. De ware toedracht; Van kennisleer naar wetenschapsfilosofie

Zaterdag 6 & zondag 7 oktober 2012

CernFilosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’.  In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd (tussen rationalisten en empiristen) over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat. Lees verder....

2. Het goede handelen; ethiek

Zaterdag 24 & zondag 25 november 2012

Dakloze in Parijs. Foto Eric PouhierDe vraag ‘Hoe te leven?’ is een zaak voor iedereen persoonlijk, maar is vanaf het begin ook één waar de filosofie zich mee bezighoudt. Door de eeuwen heen zijn er door filosofen verschillende antwoorden gegeven op de vraag naar het goede handelen. In de ‘deugdenethiek’ gaat het erom je een houding eigen te maken die  je in staat stelt in een handelingssituatie verstandig en voortreffelijk van karakter te zijn. De ‘plichtethiek’ vat het zelf op als een rationeel en autonoom subject dat kan doen wat hij hoort te doen, namelijk goede wil tonen. Het ‘utilisme’ toetst een morele daad aan de gevolgen, aan het nut ervan. Richt mijn daad kwaad aan? Hoeveel mensen worden gelukkig door mijn handelen? In de twintigste  eeuw wordt – na de Shoah – door Levinas een radicaal andere benadering voor ethische kwesties voorgesteld. Lees verder...

3. De rechtvaardige samenleving; politieke filosofie

Zaterdag 26 & zondag 27 januari 2013Politiek

Is politiek louter een spel om de macht, of zijn wij in staat tot hogere doelen – zoals een rechtvaardige samenleving? De juiste verhouding tussen macht en rechtvaardigheid is de kernkwestie van de politiek sinds de Oude Atheners een democratische ‘publieke ruimte’ inrichtten, waar ze zich niet alleen als ‘mens’ konden uitlaten over het goede leven, maar ook als ‘burger’ over het goede samenleven. In de twintigste eeuw wordt deze ‘aristotelische’ benadering nieuw leven ingeblazen door Hannah Arendt en Martha Nussbaum. Lees verder...

4. Het Schone; esthetica

kunstfilosofieZaterdag 9 & zondag 10 maart 2013

Hoe hebben filosofen door de eeuwen heen (de rol van) het kunstwerk opgevat? In de Oudheid ruziën Plato en Aristoteles over de vraag of kunst slechts een nabootsing (mimesis) van de werkelijkheid is die de mensen geen inzicht oplevert. In de moderne tijd duikt de esthetica op als leer van de schoonheid. In onze tijd wordt kunst ondermeer opgevat als een manier waarop de werkelijkheid betekenis krijgt – Heidegger omschrijft het wezen van de kunst als ‘het zich in het werk stellen van de waarheid van het zijnde’.  Lees verder...

5. Het menselijke; van filosofische antropologie naar neurofilosofie

Zaterdag 20 & zondag 21 april 2013

Vitruvius-mens van Da Vinci

Filosofische antropologie heeft zich altijd bezig gehouden met vragen als ‘Wat is het wezen van de mens?’ en ‘Wat kenmerkt het menselijk bestaan?’. De hedendaagse filosofie – zowel in existentiefilosofische als in neurofilosofische gedaante – beantwoordt deze vragen op eigentijdse wijze. Gedurende het weekeinde zullen (vooral) de opvattingen van hedendaagse continentale en Anglo-Amerikaanse filosofen als Heidegger, Merleau-Ponty, Dennettt en Damasio worden besproken. Lees verder...

Examen

Zaterdag 22 juni 2013

Over de hoofddocent

Jan FlamelingJan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij 'denkvakanties' in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Accreditaties

Deze ISVW-opleiding is geaccrediteerd door

Cedeo

ANVW

NRTO

CRKBO

Toegang

Voor de gehele basisopleiding:

Arrangement 1
€ 1507,50 (5 weekeinden cursus met leesinstructie, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, examendag met certificaat).


Arrangement 2
€ 1750,- (arrangement 1 + standaard hotelkamer en ontbijtbuffet).

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

Vrienden van de ISVW krijgen korting

De weekenden zijn ook apart te volgen. Dan betaalt u relatief gezien minder, maar kunt u niet deelnemen aan het studiebegeleiding op de zondagmiddagen. Deze is namelijk exclusief voor deelnemers aan de Basisopleiding. U ontvangt dan ook geen certificaat voor de opleiding.