ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Bijspijkermiddagen -  Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren.

Voor het herkennen van filosofische problemen en vragen in praktische situaties is enig inzicht in de gebieden van de systematische filosofie buitengewoon nuttig. In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. Om de rijkdom aan filosofische potentie en redeneringen te herkennen in uitspraken van kinderen of jongeren in een filosofisch gesprekis het nodig te weten wat voor soort vragen en problemen behoren tot de gebieden van de taalfilosofie, logica,  filosofie van de mens (wijsgerige antropologie), ethiek, esthetiek, kennisleer (epistemologie), cultuurfilosofie en metafysica.

Voor deelnemers aan de beroepsopleiding FMKJ die geen of weinig kennis hebben van de probleemgebieden van de (traditionele) filosofie is deze bijspijkercursus bedoeld. Het is geen uitgebreide cursus, maar een ‘minimale’ inleiding in de gebieden van de filosofie waarmee cursisten van de beroepsopleidingen praktisch ‘uit de voeten kunnen’, dat wil zeggen inzien wat voor een soort probleem aangeroerd wordt en weten welke andere soort problemen daarmee samenhangen. Het doel van deze bijspijkercursus is het vergroten van het vermogen een gesprek filosofisch te maken.

De bijspijkercursus is hoofdzakelijk een zelfstudiecursus. Twee of drie toegankelijke inleidingen in de systematiek van de filosofie zijn verplichte literatuur (boekenlijst volgt). Op drie bijeenkomsten verspreid over de maanden oktober, november en december zijn er responscolleges van twee uur op zaterdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur (data: de zaterdagmiddagen van de beroepsopleiding FMKJ – zie website ISVW). Deelnemers worden geacht de boeken zelfstandig te lezen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen vragen gesteld worden naar aanleiding van de bestudering van de verplichte literatuur en zal uitleg gegeven worden. Tevens zal geoefend worden in het herkennen van filosofische potentie in concrete situaties.

Data bijspijkermiddagen:

Zaterdag 6 oktober 2012: Taalfilosofie en logica

Zaterdag 17 november 2012: Filosofie van de mens (wijsgerige antropologie), ethiek en esthetiek

Zaterdag 15 december 2012: Kennisleer (epistemologie), cultuurfilosofie en metafysica.

Vragen die deelnemers hebben kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail aan de docent gestuurd worden. In principe zal op die vragen ingegaan worden. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van andere vragen en wordt er geoefend.

Deze bijspijkercursus is verplicht voor deelnemers aan de beroepsopleiding FMKJ die geen of weinig filosofische achtergrondkennis hebben.

Toegang

Arrangement 1: €226,5 voor drie middagen inclusief 3x diner

Arrangement 2: €136,5 voor drie middagen zonder diner

Aanmelden