ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Basisopleiding Systematiek van de filosofie

De bouwstenen van een wereldbeeld

Docent: Jan Flameling

AANMELDEN

Overzicht inhoud alle weekeinden

‘De wereld is ALLES wat het geval is,’ is de korte samenvatting die Wittgenstein gaf van het object van de filosofie. Filosofie is niet moeilijk, de wereld is gewoon erg groot. Een manier om er greep op te krijgen is stap voor stap, systematisch door te denken tot je weet wat er te weten valt. Systematische reflectie op de eigen levenservaring geeft inzicht in je eigen gaven en blinde vlekken. Ervaringen van anderen – bevlogen tijdgenoten en eminente figuren uit het verleden - zijn bouwstenen voor een ruimdenkend beeld van onszelf en de stand van zaken in de wereld.

In de Basisopleiding Systematiek van de filosofie wordt het denken over de wereld uiteengezet in onderdelen, minutieus onderzocht en uiteindelijk weer samengevoegd tot een adequate kijk op het leven dat wij leven, de kennis die wij koesteren, en tot de mensen die wij zijn.

1. Betrouwbare kennis

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010
Cern 
De eerste stap naar een betrouwbaar wereldbeeld is de vraag naar de betrouwbaarheid van onze kennis. Kennistheorie is de kerndiscipline van de filosofie. Het vermijden van vergissing, misverstand en leugen vergt onderzoek naar de werking van de kenvermogens: zintuigen, geheugen, verbeeldingskracht, verstand, oordeelsvermogen en rede.
Is zintuiglijke kennis principieel bedrieglijk of is het juist de basis van alle waarheid? Hoe betrouwbaar is onze kennis van de materiële wereld? Wat is de status van mentale fenomenen? Lees verder....

2. Het goede handelen

20 en 21 november 2010
EthicsDe ethische vraag ‘Hoe te leven?’ is een zaak voor iedereen persoonlijk, maar is vanaf het begin ook één waar de filosofie zich mee bezighoudt. Door de eeuwen heen zijn er door filosofen verschillende antwoorden gegeven op de vraag naar het goede leven en het goede handelen. Gastdocent: prof. dr. Frans Jacobs. Lees verder...

3. De rechtvaardige samenleving

PolitiekZaterdag 22 en zondag 23 januari 2011

Docent: Jan Flameling
Gastdocent: prof. dr. Hans Achterhuis

Is politiek louter een spel om de macht, of zijn wij in staat tot hogere doelen – zoals een rechtvaardige samenleving? De juiste verhouding tussen macht en rechtvaardigheid is de kernkwestie van de politiek sinds de Oude Atheners een democratische ‘publieke ruimte’ inrichtten, waar ze zich niet alleen als ‘mens’ konden uitlaten over het goede leven, maar ook als ‘burger’ over het goede samenleven. In de twintigste eeuw wordt deze ‘aristotelische’ benadering nieuw leven ingeblazen door Hannah Arendt en Martha Nussbaum. Lees verder...

4. Het Schone en Verhevene

kunstfilosofieEsthetica en kunstfilosofie

Zaterdag 2 en zondag 3 april 2011
Docent: Jan Flameling
Gastdocent: prof.dr. Renée van de Vall

Hoe moeten we nu het kunstwerk begrijpen? De esthetica is van oudsher de leer van de schoonheid, maar met de verandering van de kunst is haar terrein veel breder geworden: reflectie op de rol die kunst speelt in de samenleving. Toch zijn de klassieke begrippen die de esthetica hanteert om schoonheid te beschrijven allerminst verouderd. Lees verder...

5. Het menselijke

Vitruvius-mens van Da Vinci
Filosofische antropologie

Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011 

Docent: Jan Flameling
Gastdocent: prof. dr. Heleen Pott

Ken u zelve! Hoe zullen wij ooit de wereld kennen als wij niet weten wie wij zijn? In de filosofische antropologie gaat het – vanaf het begin - om ultieme existentiële vragen als: Wat is onze plaats in het kosmische gebeuren? Wat maakt mensen tot mensen? Hoe is de verhouding tussen lichaam, ziel en geest? Is de mens een gemeenschapswezen? Is de mens, zoals Vondel dichtte, ‘engelsheid en diersheid dooreen’, een tussenwezen tussen engelen en vee? Lees verder...

Begeleiding en examen

De weekenden van deze basisopleiding zijn ook apart te volgen.

Speciaal voor de deelnemers aan de Basisopleiding is er op zondagmiddag studiebegeleiding.

Examendag en uitreiking certificaat op 25 juni 2011

Toegang

Voor de gehele basisopleiding:

Arrangement 1: € 1.350,- (5 weekeinden cursus met leesinstructie, koffie/thee, lunchbuffetten, diners incl. 2 drankjes, examendag met certificaat).

Arrangement 2: € 1.575,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet). Aanvullende kosten voor eventuele cursusboeken, verschillen per summerschool. Doorgaans betreft dit niet meer dan 50 euro. U treft informatie hierover op onze website.

De weekenden zijn ook apart te volgen. Dan betaalt u relatief gezien minder, maar kunt u niet deelnemen aan het studiebegeleiding op de zondagmiddagen. Deze is namelijk exclusief voor deelnemers aan de Basisopleiding. U ontvangt dan ook geen certificaat voor de opleiding.
Voor een afzonderlijk gevolgd weekeinde:

Arrangement 1
€ 244,- (cursus, koffie/thee, lunchbuffetten, diner incl. 2 drankjes)

Arrangement 2
€ 289,- (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)

Leden van de Vrienden van de ISVW krijgen korting

AANMELDEN