ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Gemeenteraden: Een integere start is het halve begin

De eerste bijeenkomsten van een nieuwe gemeenteraad zetten de toon en bepalen vaak het vervolg. Nieuwe raadsleden worden in het begin overspoeld met informatie, verzoeken en vragen van de bevolking. Net in die eerste maanden bestaat een vergroot risico dat integriteitsvraagstukken voor individuele raadsleden, maar ook voor de raad als geheel, te laat opgemerkt worden, bijvoorbeeld als er al belangstelling is van de pers.

Werkwijze: werken aan vertrouwen

Preventief aandacht besteden aan de specifieke integriteitsrol die politieke ambtsdragers hebben, is een prima manier om te voorkomen dat de vraagstukken te laat opgemerkt worden en schade berokkenen aan het aanzien van de gemeenteraad.
En een serieuze verkenning van hoe de gemeenteraad zelf om wil gaan met integriteit is een prima manier om elkaar buiten de politieke arena om te leren kennen en het aanzien van de gemeenteraad te versterken.
De ISVW biedt een avondprogramma (een ander dagdeel mag ook) waarin aan de hand van een systematisch moreel beraad een methodiek wordt aangereikt waarmee integriteitsvragen kunnen worden herkend en besproken op een transparante manier die vertrouwelijkheid waarborgt.

Programma

19.45 Ontvangst

20.00 Welkom en introductie

20.05 Inleiding: Integriteit en het grijze gebied tussen legaal handelen, wetsovertreding en eigen verantwoordelijkheid. De gedragscode voor politieke ambtsdragers.

20.30 Introductie moreel beraad, groepsindeling en afspraken over vertrouwelijkheid

21.30 Pauze

21.45 Terugkoppeling, nabespreking en afspraken binnen de raad.
De rol van de vertrouwenspersoon

22.30 Slot

Informatie