ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Programma begeleiders moreel beraad

 Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst lezen de begeleiders de toegezonden reader en formuleren ze een case ter bespreking tijdens de professionalisering.

Welkom en kennismaking

 • Dubbele werkwijze door dubbelloop leren. Zelf ervaren, reflecteren op werkwijze en zelf begeleiden.
 • Wie is er integer? Hoe weet je dat?
 • Eigen ervaringen van docent en deelnemers
 • Afspraken over werkwijze, vertrouwelijkheid

Inleiding en dialoog, bespreking literatuur

 • Gezamenlijk een gedragen en gedeeld beeld creëren rond de belangrijkste begrippen: Integriteit, waarden en normen, drie perspectieven: persoonlijk, professioneel, maatschappelijk
 • Verbinding aan de eigen ervaring als begeleider
 • De context en de rol van de professional

Modellen van beraad

 • Er zijn verschillende modellen en vormen van moreel beraad. In een korte introductie worden de belangrijkste modellen en de verschillen daartussen behandeld.

Introductie 7 stappen-model van Luijk

 • Het 7 stappen model is een middel voor afdelingen, organisatie-eenheden om integriteitsvraagstukken bespreekbaar te maken. Het ISVW gebruikt een iets aangepaste versie met meer aandacht voor deugden

Workshop werken met 7 het stappen model

 • Korte startcase. Oefenen met het model.
 • Wat levert het op? Wat mist er?
 • Werkwijze: beurteling ervaren, beurtelings zelf begeleiden (dubbele cirkels)

Lunch

Vervolg workshop

 • Langere case: Oefenen in het formuleren van een kernprobleem;
 • Meedoen en begeleiden van het moreel beraad.
 • Integere verslaglegging (mondeling, schriftelijk).

Dilemma’s tijdens de bespreking

 • Wat is belangrijk voor de werkwijze? Wat kunnen de valkuilen zijn en waar zitten de dilemma’s voor de begeleider en voor de groep. Bewaken van de begeleidingsrol.

Verdieping visie op integriteit

 • Integriteit in de praktijk.
 • Integriteit hoe te realiseren?
 • Kun je in je eentje integer zijn? Integriteit als sociaal en collegiaal project?
 • Wanneer ben je een goede professional, leidinggevende?
 • De houding en de deugden van een professional
 • Begeleiding binnen de organisatie

Implementatie moreel beraad

 • Verkennen mogelijkheden voor begeleiding moreel beraad binnen de organisatie. Wat is door voor nodig?
 • Voorbespreken implementatie traject en werkwijze, introductie begeleiders. Borgen dat de begeleiders hun werk goed kunnen doen. Afspraken over vertrouwelijkheid. Samenstelling van de groepen. Wijze van verslaglegging.

Afronding en evaluatie

 • Wat heb je geleerd? Wat is van belang voor het vervolg? Wat wil je de trainer meegeven?