ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Programma Voorkomen óf benutten van waardenconflicten

Ochtendprogramma    

Welkom en introductie    

Afstemmen verwachtingen en vormen gezamenlijk beeld training

Vliegende start: Contextbepaling

Om welke context, situaties gaat het? Voor de deelnemers zelf en binnen de organisatie
De deelnemers benoemen twee situaties uit het eigen leven, persoonlijk of professioneel waarin e het idee had, het gevoel hadeen dat er conflicterende waarden in het spel waren. Wat stond er in het perspectief van de deelnemer op het spel?

Introductie en dialoog: Het begrip ‘Waarden en normen’

Verheldering en verdieping van de begrippen.
Het begrippenpaar ‘waarden en normen’ wordt te pas en onpas gebruikt en meestal samen.
Terwijl een nadere beschouwing oplevert dat de verschillen in definities en gebruik aanzienlijk zijn.
Ook de context waarin de begrippen van belang zijn, is divers.
Een stevige introductie en onderbouwing vanuit filosofisch perspectief biedt aanknopingspunten voor een adequaat gebruik en kan veel miscommunicatie in de eigen organisatie voorkomen.

Methodische training 1

Ervaren van de waarde van het model van transculturele analyse als deelnemers. Met behulp van het model van transculturele analyse en eigen ingebrachte cases verhelderen van de eigen waarden, de waarden en het perspectief van de ander en het formuleren van oplossingen.

Lunch

Middagprogramma

Inleiding en dialoog: de rol van de begeleider bij transculturele analyse

Wat mag van een begeleider aan competenties en vaardigheden verwacht worden? Welke waarden zijn voor de begeleider in zijn rol wezenlijk?

Methodische training 2 begeleiden van transculturele analyse

Oefenen als begeleider. Wat zijn de essentiële aspecten van het model voor een begeleider.
Waar liggen de valkuilen?
Wat is er nodig voor een goede inzet van transculturele analyse.

Reflectie

Waardering en evaluatie model en de vaardigheden van de begeleider   Wat heeft de aanpak en wat hebben de methodieken opgeleverd? Hoe kunnen verschillen in waarden creatief gemaakt worden?
Wat wordt er gevraagd van de begeleider?

Afronding en evaluatie    

Wat is er blijven liggen?
Wat is een mogelijk vervolg in de organisatie?
Wat wilt u de trainer meegeven?

Literatuur

Reader met relevante achtergrond informatie, model van transculturele analyse en overzicht aandachtspunten en valkuilen begeleiding moreel beraad.