ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Programma Waardevol en effectief communicatiebeleid

Dag een

09.30 Welkom en introductie; vliegende start

Hoe wilt u overkomen als individu, als organisatie? De eerste kans om een indruk te maken. De deelnemers stellen zich voor en krijgen daarvoor twee suggesties mee.

10.00 Logos, ethos en pathos

U krijgt een korte introductie op het belangrijkste begrippenkader dat gebruikt wordt: logos (uw argumentatie) ethos (uw houding), pathos (het gevoel dat uw overbrengt).

10.30 Pauze

10.45 Workshop1: Logos

Aan de hand van eigen portfolio van de organisatie met behulp van een quickscan logos maakt u een systematische analyse van de argumentatie die u gebruikt in uw communicatie. Welke argumentatievormen gebruikt u wel, welke niet? Wat is het effect van de argumenten die u gebruikt? 

12.30 Lunch

13.30 Drie klassieke voorwaarden voor geslaagde communicatie

Een introductie op de drie klassieke voorwaarden voor geslaagde communicatie: u moet de welwillende aandacht krijgen, u moet begrip voor uw standpunt en argumenten winnen, maar uw communicatie heeft pas effect bij de aanvaarding door uw beoogde publiek.
Daarvoor is het nodig dat u gezien wordt als deskundig, betrouwbaar en aantrekkelijk. Op basis van actueel materiaal (tekst, video) verkent u het begrippenkader en krijgt u inzicht in wat goede en slechte communicatie laat zien.
En u geeft een eerste oordeel over de eigen portfolio.

15.00 Pauze

15.15 Workshop 2: Ethos en Pathos

De effectiviteit van communicatie wordt niet alleen bepaald door het standpunt dat u inneemt en de argumenten die u gebruikt. Ethos, de houding die uit uw communicatie blijkt en pathos, de wijze waarop uw organisatie een beroep doet om gevoel, zijn minstens zo belangrijk.
In deze workshop maakt u een diepgaande analyse van de houding, het gevoel en de waarden die uw communicatie-uitingen duidelijk maken, aan de hand van uw eigen portfolio.

17.30 Stand van zaken

Inventariseren van de stand van zaken na de eerste twee workshops
Wat is er al gebeurd? Wat is er nodig om succesvol verder te kunnen?

18.00  Diner (facultatief)

 20.00 Facultatief: avondprogramma

Bijvoorbeeld: inleiding op de persuasieve psychologie of gesprek over de waarachtigheid van overheidscommunicatie.

(Overnachting bij de ISVW)

 

Dag twee

09.30 Kernelementen van een goede presentatie

Een introductie van de vier kernelementen van een goede presentatie:
Correctheid, duidelijkheid, aantrekkelijkheid, passendheid.

10.15 Workshop 3: Verwoording

Aan de hand van de eigen porfolio analyseert u de vier kernelementen van een goede presentatie. Waarbij vooral de wijze van verwoording onder de loep genomen wordt. Niet alleen wat u zegt, maar hoe u het zegt bepaalt welke waarden uit uw communicatie blijken.

11.30 Pauze

11.45 Intermezzo: De invloed van het publiek

In dit intermezzo staat u stil bij de gevolgen van nieuwe technologie en nieuwe vormen van interactie met uw doelgroep. Wat is voor uw organisatie het belang van weblogs, de pers? Hoe beïnvloedt dat uw communicatiebeleid en uw communicatie op voorhand?

12.30 Lunch

13.30 Waardenverkenning

Introductie op het begrip waarden aan de hand van actuele communicatievoorbeelden. Wat toont een organisatie in zijn communicatie?

14.00 Workshop 4: Waardeverkenning

Uw eigen portfolio wordt geanalyseerd op uitgedragen waarden. En u formuleert welke waarden u van belang vindt om meer over het voetlicht te brengen.

15.30 Pauze

15.45 Workshop 5: versterken communicatiebeleid

In de afsluitende workshop maakt u een integraal overzicht van de analyses per workshop en formuleert u een concreet actieplan voor versterking van het communicatiebeleid.

16.30 Evaluatie en afsluiting

Afronding. Eventuele vervolgactiviteiten. Wat wilt u de trainer meegeven?

 Na drie maanden evalueren we de opbrengsten van het traject in uw eigen organisatie

 

Verdiepingsliteratuur

 

Retorische kritiek, A. Braet
De redelijkheid van de klassieke retorica, A. Braet
Argumentatie, van Eemeren, Snoeck, Henkemans
Het ontwerp van overtuigende teksten, Hans Hoeken
Influence, R. Cialdini