ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Waardevol en effectief communicatiebeleid

Uw organisatie wil iets bereiken. Dat communiceert u en tegelijkertijd maakt uw wijze van communiceren, als het goed is, duidelijk waar u als organisatie voor staat, hoe u handelt en wat de waarden zijn die u uitdraagt.
In een tweedaags traject met vijf workshops neemt u uw communicatie integraal onder de loep en stelt u vast hoe u uw communicatie kunt verbeteren, uitgaande van wat er al aan goeds is. Daarbij besteedt u specifiek aandacht aan de wijze waarop de waarden van uw organisatie blijken uit uw communicatie.
Met als resultaten een diepgaande bezinning op de waarden achter uw communicatie, een integrale kritische analyse van uw bedrijfscommunicatie extern en intern en een aanpak voor versterking. 

Doelgroepen

  • Beslissers en senior medewerkers op het gebied van corporate communicatie die zich willen bezinnen op de wijze waarop hun organisatie, instelling, afdeling of ministerie beleid voert op het gebied van communicatie en zich diepgaand willen verdiepen in de achterliggende waarden die daarbij van belang zijn.
  • Leden van ethische commissies, raden van toezicht met een rol in de maatschappelijke en publieke verantwoording van een organisatie, publiek orgaan of maatschappelijke instelling.
  •  

Doelen en resultaten

De deelnemers

  • Kunnen hun eigen communicatie binnen de organisatie analyseren vanuit van logos (de argumentatie), ethos (de houding) en pathos (het gevoel).
  • Kunnen hun eigen communicatie binnen de organisatie en buiten de organisatie analyseren op correctheid, duidelijkheid, aantrekkelijkheid en passendheid
  • Kunnen hun eigen communicatie binnen en buiten de organisatie analyseren op overtuigingskracht, waarachtigheid en integriteit
  • Kunnen aangeven hoe de waarden en overtuigingen van de eigen organisatie binnen de communicatie van de eigen organisatie beter verwoord kunnen worden
  • Kunnen integraal beleid formuleren voor de externe communicatie op het gebied van het uitdragen van de organisatiedoelen en de eigen waarden en overtuigingen
  • Hebben een aanzet gemaakt voor een actieplan voor de versterking van het communicatiebeleid. 
  •  

Werkwijze

In een in company traject van twee dagen analyseert u uitgebreid en systematisch de bestaande interne en externe communicatie (schriftelijk, digitaal, mondeling) aan de hand van de uitgangspunten van de retorische kritiek en u analyseert en verkent intensief de waarden die uit uw communicatie blijken.
De nadruk ligt op die communicatie waaruit blijkt welke boodschap en welke waarden de organisatie wil uitdragen en op communicatie waarvan de boodschap binnen de organisatie een belangrijke impact heeft.
De communicatie-uiting heeft vaak de vorm van de monoloog, het eenrichtingsverkeer, zoals te vinden in voorlichtingsbrochures, webteksten, reclame-uitingen, persberichten, interne memo’s, beleidsstukken, audit-rapporten, jaarverslagen, speeches, videoboodschappen.
Het vertrekpunt van de analyse is de positieve kracht van wat u nu doet. Wat is er sterk in uw communicatie, wat heeft gemaakt dat u de organisatie bent die u nu bent? Wat is er in uw communicatie waar u vooral voor moet zorgen dat dat behouden blijft?
Van daaruit is het makkelijker om te onderzoeken wat er in het huidige tijdsgewricht en in de huidige maatschappelijke omgeving zinvol zou zijn om te benadrukken en te versterken in uw communicatie intern en extern.
Met als resultaat een kritische integrale analyse en een diepgaande bezinning op de waarden achter de communicatie en een werkwijze voor de eigen organisatie om die communicatie te versterken.

Ter voorbereiding stelt de organisatie een portfolio samen (digitaal en/of op papier) van voorbeelden van interne en externe communicatie van hun organisatie. 

Wat wel, wat niet?

Dit traject is specifiek gericht op beleidsversterking  voor de hele organisatie vanuit een integraal overzicht en analyse van de communicatie en onderscheidt zich daarin van andere communicatietrainingen.
(Voor directe training in de versterking van uw schrijf- of spreekvaardigheid kunt u terecht bij ons partnerinstituut instituut Rhetorica.)

Literatuur

Reader met theoretische achtergronden, voorbeelden en opdrachten
Boek: Retorische kritiek, A. Braet (niet bij de prijs inbegrepen)

 Informatie

Programma