ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

De eerstvolgende basisopleiding Filosofie in de praktijk start in september 2013. Instromen in de huidige opleiding is niet meer mogelijk. Hieronder treft u informatie over de lopende opleiding.

Basisopleiding Filosofie in de praktijk en aansluitende beroepsopleidingen

Filosofie in de praktijkDe Basisopleiding Filosofie in de praktijk beslaat tien zaterdagen. De basisopleiding start in september 2012 en sluit inhoudelijk aan op de beroepsopleiding tot docent filosoferen met kinderen en jongeren, tot filosofisch consulent, tot sokratisch gespreksleider of tot de beroepsopleiding moreel beraad.

Over de inhoud

‘Laat niemand die jong is het uitstellen aan filosofie te doen, en laat evenmin wie oud is de filosofie beu raken. Geen mens is toch te jong of te oud om aan een gezonde geest te werken?’ Epicurus maakt in zijn Brief over het geluk duidelijk dat filosofie een praktische aangelegenheid is voor iedereen, een heel leven lang. Filosofiebeoefening staat in dienst van het dagelijks bestaan, zowel in de privésfeer, als op de markt en in het publieke domein.
Daarom kan filosofie niet beperkt blijven tot een hoog theoretische bezigheid voor vakfilosofen en moet de vertaalslag naar het dagelijks leven voortdurend worden gemaakt.

De laatste jaren zijn talloze manieren van praktisch filosoferen herontdekt en opnieuw ontwikkeld. De interesse in denkers die de filosofie als gereedschap zien – van Sokrates tot Jos Kessels – is enorm toegenomen. Maar vooral zijn er nieuwe genres ontstaan waarmee de stap van theorie naar praktijk wordt gemaakt, denk aan filosofische consulten, sokratische gesprekken, diner-pensants, denkvakanties, organisatiefilosofie, filosofische cafés en filosofische stadswandelingen.

De basisopleiding Filosofie in de praktijk is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil nemen van deze filosofische vaardigheden en er zelf ervaring mee wil opdoen. Er is veel aandacht voor basisteksten van filosofen die direct toepasbaar zijn op de praktijk: Sokrates, Epicurus, Epictetus, Seneca, Petrarca, Schopenhauer, Spinoza, Nietzsche, Freud en Sartre, en voor eigentijdse teksten van Kessels, De Botton, Marinoff, Van Reijen, Wouters, Boele, Phillips, de Haas, Wolbink en de Swaef.  

Vervolgens wordt met concrete vaardigheden, methodes en praktijken geoefend, zoals sokratische gespreksvoering, filosoferen met kinderen, filosofisch consulentschap en filosoferen in organisaties.
Deze basisopleiding is bedoeld voor iedereen die eraan toe is om de slag
van filosofische theorie naar een gelukkiger en efficiëntere dagelijkse praktijk te maken. Je verruimt de grenzen van je taal- en argumentatievermogen. (Je wereld is zo groot als je taalvermogen reikt).

De Basisopleiding Filosofie in de praktijk beslaat tien zaterdagen. De basisopleiding start in september 2012 en is een goede voorbereiding op de beroepsopleiding tot docent filosoferen met kinderen en jongeren, tot filosofisch consulent of tot sokratisch gespreksleider.

Over de docenten

Miriam van Reijen

Miriam van Reijen (1946) doceerde jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis en van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Zij schreef o.m. Filosofie en hulpverlening (1984), Filosoferen over emoties (1995), en trad op als redacteur/auteur van het boek Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde (2005; 2e dr. 2007). In de reeks Denkers verscheen haar monografie Spinoza – De geest is gewillig, maar het vlees is sterk (2008; 3e druk 2009). In 2010 promoveerde ze op Het Argentijnse gezicht van Spinoza – Passies en politiek. Lees hier een interview met Miriam van Reijen.

Hoofddocent Miriam van Reijen krijgt medewerking van gespecialiseerde, ervaren en praktijkvoerend filosofen als Ed Weijers, Catharina de Haas, Ronald Wolbink en Goedele de Swaef.

Programma

Sokrates en sokratische gesprekken

Sokrates

Zaterdag 8 september 2012

Aanvang 10.30- einde 17.00 uur

Docent: Miriam van Reijen

Kennismaking met Sokrates en sokratische gesprekken.

In de ochtend wordt aandacht besteed aan een filosofische houding, de invloed van taal, de aard van filosofische vragen en de basiskenmerken van een sokratisch gesprek. In de middag wordt er geoefend met sokratische gespreksvoering in een kleine groep.

Filosoferen met kinderen

Zaterdag 6 oktober 2012Matthew Lipman

Aanvang 10.30 uur- einde 17.00 uur

Docenten: Goedele de Swaef

s’ Morgens worden de (voor)geschiedenis en verschillende manieren van filosoferen met kinderen uit de tekstbundel uitgelegd en besproken. In het middaggedeelte wordt aanvullende informatie gegeven, en wordt de praktijk gedemonstreerd en ingeoefend door de docent die veel kennis heeft en ervaring met het filosoferen met kinderen in de praktijk.

Filosoferen in organisatiesmierebhoop

Zaterdag 17 november 2012

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docent: Ronald Wolbink.

’s Morgens worden verschillende toepassingen van filosofie in organisaties besproken, waaronder de diverse filosofische invalshoeken (dialectica, retorica, grammatica en ethica) uit het boek Vrije Ruimte. Filosoferen in organisaties (Kessels, Boers en Mostert).  In het middagprogramma wordt door de ervaren en veelzijdige organisatiefilosoof zowel verdieping aangebracht in de theorie als praktische tools, gedemonstreerd en geoefend.

Stoïcijnse levenskunstEpictetus

Zaterdag 15 december 2012

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docent: Miriam van Reijen

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid. De stoïcijnse filosofen (Epictetus, Seneca) gaan ervan uit dat niet effectieve en lastige emoties ontstaan door eigen irrationele gedachten. In de twinstigste eeuw werd op basis van
deze filosofie de Rationeel–Emotieve Training ontwikkeld die Miriam van Reijen weer uitvoert vanuit de oorspronkelijke radicaal-filosofische uitgangspunten.

Willen, kiezen en handelen

Zaterdag 19 januari 2013

Aanvang 10.30 uur- einde 17.00 uur

EpicurusDocent: Miriam van Reijen

Keuzeproblemen – twijfel, onzekerheid, angst vooraf en schuldgevoel en frustratie achteraf – vormen een belangrijke categorie van de problemen waarmee cliënten bij een filosofisch consulent komen. Epicurus wist er met zijn ‘hedonistische calculus’ wel raad mee.


Filosoferen met jongeren in lager en middelbaar beroepsonderwijs

Zaterdag 23 februari 2013

Aanvang 10.30 uur- einde 17.00 uur

Filosoferen met kinderen

Docent: Goedele de Swaef

Goedele de Swaef, docent filosofie van het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (VEFO) over filosoferen met jongeren in het lager en middelbaar technisch beroepsonderwijs in Vlaanderen. In het ochtendgedeelte worden opvattingen, ervaringen en onderzoeksresultaten besproken.

Filosofisch consulentschap

Zaterdag 23 maart 2013

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docent: Catharina de Haas

Wat houdt filosofisch consulentschap in? Wat moet je weten, wat moet je kunnen? Vanuit mijn jarenlange ervaring (mijn praktijk is in 1992 gestart) zal ik met voorbeelden illustreren hoe gesprekken kunnen verlopen. Na de inleiding 's morgens zal er 's middags gelegenheid zijn om op vragen die door het lezen van de uitgereikte teksten zijn opgekomen met elkaar te behandelen. Ook is er tijd voor het bespreken van persoonlijke vragen, voorzover deze veralgemeend kunnen worden. De dag zal, desgewenst, besloten worden met een openbaar consult.

Sokratische gespreksvoering en sokratische café’s

Zaterdag 20 april 2013

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

cafeDocent: Miriam van Reijen

De sokratische houding en de sokratische methode maken meer dan ooit school op allerlei gebieden van het leven en van de samenleving: in het filosoferen met kinderen, in het beroepsonderwijs, in organisaties, in het coachen, en in filosofische café’s. In deze bijeenkomst gaan we verder op de basis die in de eerste bijeenkomst is gelegd. Het ontstaan van de praktische filosofie en daarbinnen de sokratische methode en houding komt opnieuw aan de orde. Deze keer gaat het over een bijzondere manier van sokratische gespreksvoering, namelijk met grotere groepen en in een andere setting: het filosofisch café ofwel een café philo. In het middagprogramma vindt een sokratisch democratisch filocafé plaats, waarbij deelnemers ook de gelegenheid krijgen zelf als begeleider daarvan te oefenen.

Verdieping van de radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties

Zaterdag 11 mei 2013

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

SpinozaDocent: Miriam van Reijen

In bijeenkomst 4 stond de stoïcijnse filosofie over denken en voelen centraal, en in deze bijeenkomst komt het thema terug, maar nu aan de hand van de radicale filosofie over de passies van de ‘filosoof onder de filosofen’, Spinoza. Zijn metafysica blijkt verregaande en ingrijpende consequenties te kunnen hebben voor de praktijk van alledag. De invloed van taal, van verbeelding en van het eigen denken op de manier van in het leven staan, zich voelen en met andere mensen omgaan wordt geïllustreerd aan de hand van korte teksten van Spinoza zelf uit de Ethica, secundaire hedendaagse literatuur. Tevens komt in deze bijeenkomst een meer diepgaande vergelijking van de filosofische methode met de RET (aan de hand van psycholoog Gidia Jacobs) aan de orde. 

In het middagprogramma worden eigen voorbeelden en situaties onder de loep genomen in oefeningen in drietallen. Loopbaancoach Steef Pinkse schreef op linked-in: ‘Als loopbaancoach gebruik ik de filosofie van Spinoza. Met name het ‘slechten van inadequate opvattingen, dus emoties’ vormt een belangrijk onderdeel’.

Ethisch stappenplan en morele dilemma training

Zaterdag 15 juni 2013

Aanvang 10.30 uur - einde 17.00 uur

Docent: Miriam van Reijen.
Zowel in organisaties van zorg, welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn ethische dilemma’s aan de orde van de dag. ‘Ingrijpen of niet’ is een groot dilemma voor veel werkers, bv. in de zorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze ‘gewetensvraag’ kan niet alleen tot twijfel aanleiding geven, maar ook tot slapeloze nachten, en zelfs tot burn-out.

In het middagprogramma wordt in kleine groepen met plenaire terugkoppeling uitgebreid geoefend aan de hand van concrete eigen casuïstiek (een moreel dilemma in een reële situatie) met een ethisch stappenplan.

Een ethisch stappenplan is een methode om zowel zelf duidelijkheid, inzicht in eigen waarden en normen en daarmee gemoedsrust te krijgen, als antwoorden en argumenten naar anderen (familieleden van cliënten, team, directie, maatschappij).

Afsluitende sessie

Zaterdag 22 juni 2013. Start 13.00 uur-einde 16.00 uur

Afsluitende sessie met uitreiking certificaat.

Toegang

Arrangement 1: € 1550,-. (Opleiding op 10 zaterdagen, 10 x lunchbuffet, koffie/thee en readers).

Arrangement 2: € 1850,-. (arr.1 + diners op zaterdagavond)

Voor wie?

Deze basisopleiding is bedoeld voor iedereen die filosofische theorieen wil toepassen in de praktijk van zowel het alledaagse leven als in de eigen beroepspraktijk. Je verruimt de grenzen van je taalen argumentievermogen. (Je wereld is zo groot als je taalvermogen reikt). De opleiding is vooral ook geschikt:

 • voor psychologen, therapeuten, coaches en trainers om filosofische vaardigheden toe te voegen aan hun professionele repertoire.
 • voor professionele filosofen die een beroepsopleiding tot filosofisch consulent, sokratisch gespreksleider of docent filosoferen met kinderen volgen.

De basisopleiding omvat:

 • Tien zaterdagen en een afsluitende examendag.
 • Koffie/thee, lunchbuffet en een afsluitend diner op zaterdag
 • Readers/kopieën, leesinstructies en praktische opdrachten.
 • Portfolio/assessment met certificaat.

 Opbouw van de cursusdagen

Elke cursusdag heeft dezelfde opbouw.

10.30–11.30 uur     Bespreken van de thuisopdrachten (vanaf de tweede bijeenkomst) en inleiding op de filosofen en de praktijk van die dag.

11.45–12.30 uur      Voorbereidende oefeningen.

14.00–15.30 uur     Nabespreken van de oefeningen, verdieping van de theorie en verdere uitleg van de methodiek/praktijk.

15.45–17.15 uur     Oefening.

17.15–17.30 uur     Nabespreken van de oefening en introductie van de thuisopdrachten.

18.00 uur                  Afsluitend drie-gangendiner incl. twee glazen wijn

Vooropleiding en certificaten voor basisopleiding en aansluitende beroepsopleidingen

 • De basisopleiding Filosofie in de praktijk staat open voor iedereen. Het goed afronden van de basisopleiding Filosofie in de praktijk leidt tot een certificaat voor deze basisopleiding.
 • Een volledig certificaat (basis- en een aansluitende beroepsopleiding) vereist afgeronde studie filosofie, succesvolle afronding van de basisopleiding filosofie in de praktijk en volledige afronding van de betreffende beroepsopleiding. Indien u aantoonbare kennis van de praktische filosofie hebt,  bestaat de mogelijkheid voor bepaalde onderdelen van de basisopleiding vrijstelling te krijgen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, maakt een assessment deel uit van de procedure.
 • In het geval van de beroepsopleiding tot filosofisch consulent kan een academische psychologieopleiding de afgeronde studie filosofie vervangen.
 • Het is mogelijk om de beroepsopleidingen afzonderlijk te volgen. Doorgaans is echter het raadzaam om ook de basisopleiding Filosofie in de praktijk te volgen. Deze basisopleiding voorziet u van de nodige voorkennis. Voltooit u alleen de beroepsopleiding, dan ontvangt u  een deelcertificaat voor de gevolgde beroepsopleiding. Ook in dit geval gelden de vooropleidingseisen zoals hierboven beschreven.

 

Studiebelasting Basisopleiding Filosofie in de Praktijk

Voorbereiding per dag:

 1. Secundaire literatuur en primaire tekstlezing, verschillende benaderingen, werkwijzen en invalshoeken: ca. 35 pagina’s  (Nederlandstalig) = ca. 7 uur.
 2. Aanbevolen literatuur: naar eigen inzicht en planning.
 3. Opdrachten (schriftelijk) n.a.v. de literatuur en teksten: eigen ervaring, visie en mening, toepassing op de praktijk, kritische vergelijking en reflectie: ca. 2 pagina’s  =  ca. 8 uur.
 4. Praktijkopdrachten uitvoeren met kort verslag van ervaringen en kritische reflectie: ca.  3 uur praktijk;  ca. 2 pagina’s verslag = ca. 10 uur. 
 5.  

Totaal geschatte SBU (studiebelastingsuren) per zaterdag: 25 uur.

De ISVW hanteert geen vast vrijstellingenbeleid. Mocht u van mening zijn hiervoor in aanmerking te komen dat kunt u contact opnemen met docente Miriam van Reijen.

Toegang:

Cedeo

Arrangement 1: € 1550,-. (Opleiding op 10 zaterdagen, 10 x lunch, koffie/thee en readers).

 • Arrangement 2: € 1850,-. (arr.1 + diners op zaterdagavond)
 •  

  Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

  Deze opleiding is vol, u kunt zich niet meer opgeven.

   

  Mocht u aanvullende vragen hebben over de inhoud van deze basisopleiding, dan kunt u deze stellen het beste per mail stellen aan docent dr. Miriam van Reijen.  Voor vragen over de praktische organisatie kunt u mailen met de receptie van de ISVW of bellen met 033-4650700.

   

  Uit de evaluatieformulieren van deze opleiding

  'Aan het einde van een cursusdag ging ik helemaal opgeladen, met een hoofd vol gedachten en nieuwe inzichten naar huis!'

  'Terugkijkend op deze cursus heb ik er vooral veel aan gehad voor mijn eigen leven: ik ben me bewuster geworden van mijn eigen denkpatronen en ik heb inspiratie en kracht opgedaan.'

  "Hartelijk dank voor de vele kennis en de prachtige bevlogenheid die je met ons hebt gedeeld. Inhoudelijk heeft de opleiding mij geraakt en op nieuwe sporen gezet in leven en werk.'

  'Het zal nooit meer zónder de filosofie gaan. Nooit zal het leven meer hetzelfde zijn. Ode aan de filosofie...Begrijpen hééft zin en kan het leven veranderen. Zoals het mijn leven heeft veranderd.'

  Accreditaties

  Deze opleiding is geaccrediteerd door:

  Cedeo

  ANVW

  NRTO