ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

BEROEPSOPLEIDING FILOSOFEREN MET KINDEREN EN JONGEREN

10 zaterdagavonden en zondagen startend in september 2013

Filosoferen met kinderenJaargang 2013-2014

De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ) leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback leert u de fijne kneepjes van het vak. Deze ISVW-beroepsopleiding wordt verzorgd door het Centrum Kinderfilosofie Nederland en het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (VEFO). De opleiding wordt verzorgd door de beste en meest ervaren docenten uit Nederland en Vlaanderen.

Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ)

De Beroepsopleiding FMKJ is een van de vier specialisaties die men kan kiezen binnen het onderwijsprogramma Filosofie in de Praktijk aan de ISVW. De andere drie specialisaties zijn de beroepsopleiding tot filosofisch consulent, de beroepsopleiding tot sokratisch gespreksleider en de beroepsopleiding Moreel beraad.

De Beroepsopleiding FMKJ is de eerste en enige beroepsopleiding op dit gebied in Nederland/Vlaanderen en wordt verzorgd door het Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN) en de Vlaams Netwerk voor Eigentijd Filosofieonderwijs (VEFO) uit Vlaanderen in samenwerking met de ISVW.

Wat is Filosoferen met Kinderen en Jongeren waarom een beroepsopleiding?

De belangstelling voor Filosoferen met Kinderen en Jongeren groeit. Erkend wordt meer en meer dat zelfstandig denken en oordelen, een onderzoekende en open houding, het voeren van een gesprek, respectvol omgaan met opvattingen van anderen, belangrijke vaardigheden zijn die mensen nu en in de toekomst nodig hebben. Kinderen en jongeren kunnen dat leren door een methode die Filosoferen met Kinderen (en Jongeren) genoemd wordt. De afgelopen jaren zijn er allerlei boeken en (les)methoden over Filosoferen met Kinderen en Jongeren verschenen. Toch is het nog een hele kunst een goed filosofisch gesprek te voeren. Deze beroepsopleiding beoogt de deelnemers de vaardigheden, kennis en houding aan te leren die nodig zijn om filosofische gesprekken met kinderen en jongeren te kunnen voeren. Die vaardigheden zijn onder meer het kiezen van de juiste stimulus om een gesprek te beginnen, het stellen van de juiste vragen en het bevorderen van interactie.

De houding van de gespreksleider van een filosofisch gesprek met kinderen en jongeren is vooral een terughoudende. Het denken van de kinderen of jongeren staat centraal. Filosoferen met Kinderen of Jongeren zijn geen lessen ‘filosofie’. De begeleider heeft wel de verantwoordelijkheid het gesprek filosofisch te houden of te maken door de juiste (open) vragen te stellen. Om dat te kunnen moet de gespreksleider filosofische thema’s in de woorden van de kinderen/jongeren herkennen. Daarvoor is het belangrijk enige kennis te hebben van de geschiedenis en systematiek van de filosofie (inclusief logica en argumentatietheorie). Deze kennis wordt echter niet ‘overgedragen’ als je filosofeert met kinderen of jongeren. Belangrijk voor een gespreksleider die wil filosoferen met kinderen en jongeren is de capaciteit een neutrale en onderzoekende houding in te nemen. Als de gespreksleider zich net zo verwondert als de kinderen en jongeren, kan een echt gezamenlijk filosofisch onderzoek plaatsvinden.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren is bedoeld voor iedereen die met jongeren van vier tot achttien jaar oud werkt, of van plan is dat te gaan doen, in een educatieve context (onderwijs, buurt- en jongerenwerk, jeugdhulpverlening en kunsteducatie) en de wens heeft hen door middel van het voeren van filosofische gesprekken te leren zelf na te denken, kritisch te denken, democratisch te denken, analytisch te denken etc..

Deelnemers met ervaring met kinderen/jongeren maar weinig of geen kennis van de filosofie zullen in de zelfstudie-uren vooral moeten werken aan de benodigde achtergrondkennis van de filosofie. We bieden ook enkele bijspijkermiddagen aan, zodat u uw kennis op dit punt op kunt frissen.

Deelnemers met kennis van de filosofie, maar weinig ervaring met kinderen/jongeren, zullen vooral moeten leren herkennen hoe zij filosofisch denken.

Voor alle deelnemers geldt dat zij achtergrond informatie zullen krijgen over het ontstaan, de geschiedenis en de huidige positie van filosoferen met kinderen en jongeren (in NL, VL en internationaal).

Toelatingsvoorwaarden

Een belangrijkste voorwaarde voor toelating tot de Beroepsopleiding FMKJ is motivatie en enthousiasme om goede filosofische gesprekken met kinderen en jongeren te willen leren voeren. Een tweede toelatingseis is een afgeronde HBO- of wetenschappelijke opleiding. Kennis van ‘de filosofie’ is géén voorwaarde voor toelating. Deelnemers worden gestimuleerd, onder andere in de zelfstudie-uren, voldoende kennis op te doen om filosofische gesprekken te kunnen leiden. Zie ook ‘Bijspijkermiddagen’.

Indeling van de opleiding

Voor de Beroepsopleiding FMKJ zijn dertig lessessies beschikbaar, verdeeld over tien weekenden, verspreid over één (school)jaar:

 • tien sessies van twee uur op de zaterdagavond.
 • tien sessies van drie uur op de zondagochten.
 • tien sessies van drie uur op de zondagmiddagen.

Op de zaterdagochtenden en -middagen vindt de Basisopleiding Filosofie in de Praktijk plaats. Door deze indeling zijn basis- en beroepsopleiding goed gemeenschappelijk te agenderen voor deelnemers. De Beroepsopleiding FMKJ kan ook gevolgd worden zonder de Basisopleiding Filosofie in de Praktijk te volgen.

Naast de lessessies wordt van de deelnemers zelfstudie gevraagd en praktisch oefenen van gesprekken. Voor de zelfstudie worden individuele leerplannen afgesproken. Deze worden afgestemd op de voorkennis en ervaring van de deelnemers.

Studiebelasting

Het urenplaatje voor de beroepsopleiding FMKJ ziet er als volgt uit:

 • 80 uur contacttijd (lessen en begeleiding)
 • 20 uur gesprekken met kinderen/jongeren
 • 50 uur voorbereiding en reflectie gesprekken met kinderen/jongeren
 • 65 uur zelfstudie (achtergrond informatie, enz.)

Totaal 215 studiebelastinguren.

Eindtermen van de opleiding

Om voor een eindcertificaat in aanmerking te komen moet een deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De student is aantoonbaar in staat een filosofisch groepsgesprek met kinderen of jongeren te starten, inhoudelijk en procesmatig te begeleiden en af te ronden.
 • De student heeft kennis van verschillende manieren voor het begeleiden van een filosofisch gesprek met kinderen of jongeren.
 • De student heeft aantoonbaar een gedegen kennis van benaderingen in/theorieën over het FMKJ en heeft daar een beredeneerde opvatting over.
 • De student is aantoonbaar in staat filosofische van niet-filosofische vragen te onderscheiden en aan niet-filosofische inbreng in een groepsgesprek vragenderwijs een filosofische ´twist´ te geven.
 • De student is aantoonbaar in staat een inschatting te maken van de dynamiek in en het niveau van een groep kinderen/jongeren en kan daar een passende FMKJ-les aan koppelen.
 • De student heeft aantoonbaar ten minste een elementaire kennis van systematisch-filosofische vakgebieden – ethiek, sociale filosofie, wijsgerige antropologie, kennisleer, wetenschapsfilosofie, ontologie, metafysica, taalfilosofie/argumentatieleer, philosophy of mind – en weet welke vragen er in de verschillende gebieden aan de orde zijn.
 • De student heeft aantoonbaar ten minste een elementaire kennis van systematisch-filosofisch vocabulaire en weet dit in te zetten in/te verbinden met (gesprekken over) alledaagse praktijken.
 • De student is aantoonbaar in staat redeneringen (zowel schriftelijke als gesproken) op hun merites te beoordelen (verband tussen argumenten en conclusies, (in)consistent gebruik van termen etc.).
 • De student heeft ten minste een elementaire kennis van theorie over cognitieve ontwikkeling bij kinderen/jongeren.

Onderwerpen in de opleiding FMKJ

Het begeleiden van een filosofisch gesprek met kinderen en jongeren. Dit wordt voorgedaan door de docenten en geoefend door de deelnemers onder begeleiding en met feedback van de docenten

Theorie FMKJ: zienswijzen, benaderingen, onderzoek naar effecten van FMKJ,  plaatsbepaling van FMKJ in onderwijs en daarbuiten

Pedagogische kennis: groepsdynamica, cognitieve ontwikkeling bij kinderen en jongeren

Stage: het zelf buiten de bijeenkomsten om voeren van filosofische gesprekken met kinderen en/of jongeren.

Docenten

Docenten FMKJAan deze Vlaams/Nederlandse beroepsopleiding werken de meest deskundige en ervaren docenten op het gebied van filosoferen met kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Nederland mee. Zij zullen tijdens de contacturen laten zien hoe zij filosoferen met kinderen en jongeren en de deelnemers laten oefenen.

Naast deze docenten zijn er een vaste coördinatoren/begeleiders die als vraagbaak dienen en de individuele deelnemers begeleiden bij zelfstudie en praktijksessies.

Data bijeenkomsten

Matthew Lipman

Zaterdag 21 en zondag 22 september 2013
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013
Zaterdag 16 en zondag 17 november 2013
Zaterdag 7 en zondag 8 december 2013
Zaterdag 18 en zondag 19 januari 2014
Zaterdag 22 en zondag 23 februari 2014
Zaterdag 22 en zondag 23 maart 2014
Zaterdag 26 en zondag 27 april 2014
Zaterdag 10 en zondag 11 mei 2014
Zaterdag 14 en zondag 15 juni 2014

Examenmiddag 28 juni 2014

Over de weekenden

Zaterdagavondsessies

De sessies op zaterdagavond duren twee uur en vinden plaats na het diner. De vaste coördinatoren/begeleiders zijn daarbij aanwezig. Invulling: bespreken ervaringen van deelnemers uit de praktijk, referaat over gelezen literatuur, voeren van een filosofisch gesprek, noodzakelijke achtergrondkennis. Individuele begeleiding vindt plaats rond de contacturen.

Zondagen

De zondagen zijn primair gericht op het praktisch leren voeren van filosofische gesprekken met kinderen en jongeren. Verschillende docenten belichten een diversiteit aan thema’s, zoals de start van het gesprek, het doorvragen, de onderzoekende houding, herkennen van filosofische vragen en problemen, interactie bevorderen, het herkennen van filosofische of niet-filosofisch vragen of uitspraken, het afsluiten van een gesprek.

Stage 

De student doet tijdens de opleiding een stage bij een school of instelling, waarin hij/zij minstens twintig gesprekken begeleidt. Van deze stage maakt de student in samenwerking met de stagebegeleider van de betreffende school/instelling een schriftelijke evaluatie.

De docenten

Tijdens deze opleiding worden de kerndocenten bijgestaan door gastdocenten. Kerndocenten zijn:

Lies PyckeLies Pycke is coördinator en docent van de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren van de ISVW en lector filosofie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. . Als pedagogisch trainer en adviseur schrijft ze lesmateriaal en boeken, coacht ze leerkrachten in filosoferen met kinderen, en helpt ze bij het kritisch en creatief denken.

Ieva RocenaIeva Rocena is coördinator en docent van deze opleiding. Ze is verbonden aan het Centrum Kinderfilosofie Nederland. Daarnaast is ze als consultant verbonden aan EPIC International Consultants en lid van SOPHIA: The European Foundation for the Advancement of doing Philosophy with Children. Ze studeerde filosofie en Management of Education aan de Universiteit van Letland, en specialiseerde zich in filosoferen met kinderen aan IAPC, Montclair State University, VS.

Ed WeijersEd Weijers  is voorzitter van het Centrum voor Kinderfilosofie, en daarnaast als penningmeester lid van het dagelijks bestuur van SOPHIA, de Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen.
Daarnaast adviseert hij onderwijsinstellingen bij verschillende - meestal strategische - besluitvormingsprocessen.

Gastdocenten zijn onder meer: Rob Bartels, Anton Vandeursen, Richard Anthone, Pieter Mostert, Marja van Rossum en anderen.

Bijspijkermiddagen

De bijspijkercursus is verplicht voor deelnemers aan de beroepsopleiding FMKJ die geen of weinig filosofische achtergrondkennis hebben. Meer informatie volgt binnenkort.

Deze opleiding is geaccrediteerd door:

Cedeo

ANVW
Vefo VEFO NRTO
CRKBO

 

Toegang

Arrangement 1: betaalt u € 2945,50 (10 bijeenkomsten op zaterdagavonden en aansluitende zondagen, 10 hotelovernachtingen, 10 x ontbijt, 10 x lunch, 10 x koffie/thee, 10 x diner)

Indien u de Beroepsopleiding FMKJ los volgt en niet blijft overnachten, dan bedragen de kosten € 2645,50.

Upgraden naar een comfort kamer (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

 

Mocht u aanvullende vragen hebben over de inhoud van deze beroepsopleiding, dan kunt u deze stellen het beste per mail stellen aan docent Ed Weijers. Voor vragen over de praktische organisatie (aanmelding, betaling e.d.) kunt u mailen met de receptie van de ISVW of bellen met 033-4650700.