ISVW - Hotel | Internationale School voor Wijsbegeerte

Filosofie in de moderne tijd I (17e en 18e eeuw)

Zaterdag 12 en zondag 13 januari 2013   

Aanvang za. 10.30 uur - einde zo. 15.00 uur

Rousseau

De moderne wetenschappelijke verklaring van de natuur als wetmatig van aard plaatst de filosofie voor een nieuwe uitdaging. René Descartes, de ‘vader van de moderne filosofie’, is een aanhanger van de nieuwe benadering in de fysica en een gelovig Christen. In zijn Meditaties stelt hij dan ook voor om de mens op te vatten als lichaam (gekenmerkt door uitgebreidheid in ruimte) en geest (gekenmerkt door denken). Wat vraagstukken rond kennisverwerving betreft, toont hij zich een rationalist pur sang – de geest is de bron van kennis. David Hume, een vertegenwoordiger van het Brits empirisme, stelt daartegenover dat juist de ervaring de grond van kennis is en meent dat we de voordelen van het gebruik van het verstand bij kennisverwerving en morele oordeelsvorming niet moeten overschatten. Immanuel Kant verdedigt de rede tegen de aanval van het scepticisme: categorieën (of: verstandsbegrippen) spelen een bepalende, constituerende rol bij kennisverwerving en de mens opgevat als een rationeel en autonoom subject is in staat zichzelf de categorische imperatief op te leggen en (dus) moreel verantwoord te handelen.

In de politieke filosofie worden eveneens op een nieuwe manier nieuwe vraagstukken behandeld. Uitgaande van een bepaald mensbeeld, n.l. een ‘ik’ met eigenbelang en/of eigendom, is er volgens Thomas Hobbes en Jean-Jacques Rousseau sprake van een natuurtoestand respectievelijk een burgerlijke maatschappij die het noodzakelijk om een maatschappelijk verdrag met elkaar te sluiten dat dient te zorgen voor vrede en veiligheid respectievelijk vrijheid en gelijkheid.

Als gastspreker treedt op dr. Miriam van Reijen. Zij behandelt het werk van Spinoza, die commentaar levert op Descartes’ onderscheid van lichaam en geest, een Ethica schrijft en een eigen variant van een maatschappelijk verdragsleer presenteert.

Programma

Zaterdag

9.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en mogelijkheid om in te checken

10.30 uur: René Descartes

12.30 uur : Lunch

14.00 uur : Thomas Hobbes/Jean-Jacques Rousseau

15.30 uur: Pauze

15.45 uur: Spinoza (Miriam van Reijen)

18.00 uur: Diner

20.00 uur: Spinoza (Miriam van Reijen) (vervolg)

 

Zondag

08.00 uur: Ontbijt

09.30 uur: Recapitulatie

10.00 uur: David Hume - Immanuel Kant

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Gesprek: ‘Verstand en/of gevoel?’

15.00 uur: Afsluiting

Personalia

Jan Flameling

Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij 'denkvakanties' in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Aanmelden

Arrangement1: € 277,- (incl. diner met wijn, 2 x luchbuffet, koffie/thee en reader)

Arrangement 2: € 325,50 (arr.1 + standaard hotelkamer.)

Upgraden naar een comfort kamer in de (met o.a. flatscreen en balkon) is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van kamers, mogelijk tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht. Indien u dit wenst, dan dit graag even vermelden op het aanmeldformulier.

Aanmelden

In het scherm dat u krijgt te zien, graag uw gegevens invullen en uw cursus en arrangement kiezen.

Digitale leeromgeving 

Na aanmelding krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Hier treft u:
- Teksten en leesadvies. (Niet bij iedere conferentie of cursus worden teksten gelezen.) 
- Het mailadres van uw docenten.